STAFF DETAIL PTS JODHPUR

S. No. Officer Name Designation Contact No.
1 Sh. Raviraj Singh RPS Commandant 9772617008
2 Sh. Gajendra Singh Champawat Dy. SP 9414769314
3 Sh. Mukesh Chawda Dy. SP 9928667015
4 Sh. Bhanwar Singh Dy. SP 9460590506
5 Sh. Chakravarti Singh Bhati C.I. 9460250477
6 Sh. Shailendra Panwar C.I. 9314612061
7 Sh. Shakti Dan C.I. 9414927802
8 Sh. Pukha Ram S.I. 9413848222
9 Smt. Keshar Kanwar S.I. 7014749550
10 Dr. Manohar Vishnoi S.I. 7976706545
11 Smt. Sundar Kala S.I. 9116596490
12 Sh. Deva Ram S.I. 9414566451
13 Sh. Suresh Kumar S.I. 8619178599
14 Sh. Narendra Singh S.I. 9461290134
15 Smt. Geeta Devi S.I. 9414411989
16 Sh. Baldev Ram S.I. 9413133621
17 Smt. Nirma  S.I. 9166549041
18 Sh. Narendra Singh Champawat Senior Teacher 9782563879
19 Sh. Manohar Lal Sharma Asst. Admistrative Officer 7733067133
20 Ms. Priyanka Choudhary Analyst Cum Programmer (ACP) 8005886980
21 Sh. Uttam Kumawat Assistant Programmer 9460282718
22 Sh. Premsukh Assistant Pragrammer 9928976650
23 Smt. Swaroop Kanwar Senior Assistant (Accounts) 9782667229
24 Sh. Rajendra Kumar Junior Assistant (Force) 8104440216
25 Ms. Nisha Daiya Junior Assistant (Training) 9587504708
26 Sh. Manish Kumar Junior Assistant (General) 9461960806
27 Sh. Govind Lal Male Nurse 9414411608
28 Smt. Nirmala Chandel Nurse 9468556862
29 Sh. Mohan Ram Daftari 9571315183
Scroll to Top