1. CTI Jaipur 

2. Home Guard Training Center, Jaipur