पद नाम 
वर्ष 
 
कम्पनी कमाण्डर  2017-18 2018-19
प्लाटून कमाण्डर  2017-18 2018-19
मुख्य आरक्षी   2017-18 2018-19
आरक्षी   2017-18 2018-19
अति0 प्रशासनिक अधिकारी 2017-18 2018-19
सहायक प्रशासनिक अधिकारी 2017-18 2018-19
वरिष्ठ सहायक 2017-18 2018-19
कनिष्ठ सहायक  2017-18 2018-19