Bharatpur

Zonal Jail Central Jail District Prisons 'A' Category District Prisons 'B' Category Sub - Jails Open Air Camps
Bharatpur

1. Central Jail   Bharatpur

2. Women Reformatary Bharatpur

1. Dhaulpur 1. Sawai Madhopur 
2. Karauli
1. Bayana 
2.  Deeg 
3. Hindaun City
4. Gangapur City  

1. Bharatpur 
2. Dholpur

3. Karauli